आर्थिक प्रशासन शाखा

      १ बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने, गराउने ।
     २ मातहत कार्यालयहरुमा बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी र मार्गदर्शन पठाउने व्यवस्था गर्ने।
    ३ प्रचलित कानून बमोजिम आर्थिक कारोवारको लेखा (श्रेष्ता) राख्ने, राख्न लागउने र नियमानुसार खाता संचालन गर्ने गराउने ।
    ४ आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने ।
    ५ बेरुजु फछर्यौट सम्बन्धी कार्य गर्ने।
    ६ आर्थिक विषयमा राय परामर्श उपलब्ध गराउने ।
    ७ आर्थिक सुशासन र मितव्ययिता कायम राख्न आवश्यक कार्य गर्ने ।
    ८ मातहतका कार्यालयहरुको आर्थिक कारोबारको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने ।
    ९ बजेट रकमान्तर सम्बन्धी कार्य गर्ने/गराउने ।
   १० राजश्व श्रेस्ता व्यवस्थितरुपले राख्ने एवं धरौटी श्रेस्ता फछ्यौट गर्ने गराउने ।
   ११ प्रचलित ऐन, नियमभित्र विभिन्न वजेट अन्तर्गत भएका खर्चहरुको भुक्तानी दिने ।
   १२ प्राप्त राजश्वको आम्दानी बाँध्ने र राजस्व दाखिला गर्ने ।
   १३ आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परिक्षणबाट औल्याइएका वेरुजुको लगत तयार गर्ने र नियमानुसार फर्छ्यौट गर्ने/गराउने ।
   १४ विनियोजित बजेटको निकासा, खर्च र बाँकी तथा निकासाको स्रोत समेत देखिने गरी प्रत्येक शिर्षकको छुट्टाछुट्टै आर्थिक विवरण तयार पारि सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।
   १५ तलबबाट कट्टा भएको कर्मचारी संचय कोष, नगरीक लगानी कोष, सावधिक जीवन वीमा र सामाजिक सुरक्षा कर कट्टी रकम सम्बन्धित निकायमा समयमा नै दाखिला गराउने ।
   १६ कर कट्टी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
   १७ तोकिदिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।