अभिलेख

शिर्षक Authored on प्रकार दस्तावेज
स्थानीय तहका लागि छुवाछुत, छाउपाडि, बोक्सी, बालबिवाह, सडक बालबालीका मुक्त घोषणा प्रोत्साहन कार्यक्रम सूचना 05/21/2019 - 17:18 जानकारी स्थानीय तहलार्इ प्रोत्साहन कार्यक्रम.pdf
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को विशेष अनुदान तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ 05/17/2019 - 12:30 निर्देशिका
शिक्षा विकास निर्देशनालयको उत्कृष्ठ शिक्षक छनौट प्रोत्साहन सम्बन्धकी सूचना 05/17/2019 - 11:22 जानकारी
स्वयंसेवक रोष्टर सूची 04/25/2019 - 12:16 जानकारी Roster of volunteer.pdf
श्रम तथा रोजगार प्रवद्धन नीति, २०७५ 04/25/2019 - 11:22 नीति श्रम नीति 2075.pdf
स्वयंसेवक छनौट कार्यविधि २०७५ 03/15/2019 - 12:47 निर्देशिका स्वयंसेवक छनौट कार्यविधि २०७५.pdf
अस्पताल गठन आदेश २०७५ 01/27/2019 - 13:56 निर्देशिका अस्पतालको गठनआदेश २०७५.pdf
स्वयंसेवक कार्यविधि २०७५ 01/16/2019 - 14:22 निर्देशिका स्वयंसेवक कार्यविधि 2075.pdf
कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ 12/23/2018 - 11:22 निर्देशिका कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५.pdf
कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थाको एक झलक 12/01/2018 - 11:59 जानकारी प्रदेश झलक.pdf