मानव बेचबिखच तथा ओसार पसार विरुद्धको कार्यक्रम २०७५ भाद्र २० गते