साझेदारीमा एम्बुलेन्स खरिद प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना आव्हान