News/Notices

Authored on सूचना प्रकार दस्तावेज
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भएका क्षेत्रमा सामुदायिक नर्सिङ परिचालन कार्यक्रमको योग्यताक्रम प्रकाशन 01/18/2020 - 19:58 जानकारी /sites/mosd/files/2020-01/%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE%20%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%9F.pdf, /sites/mosd/files/2020-01/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A5%80%20%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%9F.pdf, /sites/mosd/files/2020-01/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%AB%20%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B8%20%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%9F.pdf
बैैक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको स्थानीय निकायलाई पठाएको रकम विवरण 12/20/2019 - 12:42 परिपत्र
आ.व. २०७६/७७ को पहिलो चौमासिक अवधिको प्रगति विवरण 12/14/2019 - 19:08 जानकारी /sites/mosd/files/2019-12/%E0%A4%86%E0%A4%B5%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC%E0%A5%A4%E0%A5%AD%E0%A5%AD%20%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8B%20%E0%A4%9A%E0%A5%8C%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A4%A7%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3.pdf
बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ 12/14/2019 - 15:46 कार्यक्रम /sites/mosd/files/2019-12/%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%95%20%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE%20%E0%A4%9B%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8B%2C%20%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE%20%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%20%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC.pdf
२०७६/७७ प्रथम चौमासिक प्रगति 12/03/2019 - 11:24 जानकारी /sites/mosd/files/2019-12/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A5%E0%A4%AE%20%E0%A4%9A%E0%A5%8C%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20Merged.pdf
स्वास्थ्य नीति २०७६ 11/27/2019 - 11:58 नीति /sites/mosd/files/2019-11/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC.pdf
स्वयंसेवक माग गर्ने सूचना 11/25/2019 - 13:09 जानकारी
मन्त्रालयले विभिन्न संघ/संस्था तथा निकायसँग सहकार्य गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन 11/24/2019 - 13:13 जानकारी /sites/mosd/files/2019-11/%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%98%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A4%81%E0%A4%97%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC.pdf
सामाजिक विकास दर्पण २०७६ (बर्ष २, अङ्क १) 11/14/2019 - 10:18 प्रकाशन /sites/mosd/files/2019-11/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8%20%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A3%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC%20%28%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7%20%E0%A5%A8%2C%20%E0%A4%85%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%95%20%E0%A5%A7%29.pdf
कर्णाली प्रदेशका जाति, भाषा र साँस्कृतिक अवस्था – एक अध्ययन 11/13/2019 - 11:57 प्रकाशन /sites/mosd/files/2019-11/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A4%BE%20%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BF%2C%20%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%BE%20%E0%A4%B0%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%81%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E2%80%93%20%E0%A4%8F%E0%A4%95%20%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AF%E0%A4%A8.pdf