News/Notices

Authored on सूचना प्रकार दस्तावेज
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति सरेको सूचना 04/13/2021 - 10:36 जानकारी
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना 04/05/2021 - 11:19 जानकारी
अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट खरिद तथा सप्लाइ सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान – स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, जाजरकोट 03/23/2021 - 10:42 बोलपत्र /sites/mosd/files/2021-03/%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0.pdf
स्वास्थ्य सेवाका सातौँ तह, जनरल नर्सिङ अधिकृत पदको सेवा करार नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना 02/22/2021 - 16:40 जानकारी
नेपाल स्वास्थ्य सेवाका आयुर्वेद चिकित्सक (आठौँ तह) र सातौँ तहका क्रमशः जनस्वास्थ्य अधिकृत, बायोमेडिकल इन्जिनियर, फार्मेसी अधिकृत, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदमा सेवा करारको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 02/21/2021 - 22:25 जानकारी /sites/mosd/files/2021-02/%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%9C%E0%A4%BE%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%A8.pdf
स्वास्थ्य सेवाका आठौँ र सातौँ तहका पदहरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना, आयुर्वेद चिकित्सक, जनस्वास्थ्य अधिकृत, नर्सिङ्ग अधिकृत, फिजियोथेरापिष्ट,फार्मेसी अधिकृत, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट र बायोमेडिकल अधिकृत 02/10/2021 - 16:49 जानकारी
आशय पत्र स्वीकृत भएको सूचना 12/16/2020 - 15:25 जानकारी /sites/mosd/files/2020-12/%E0%A4%86%E0%A4%B6%E0%A4%AF%20%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%20%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4%20%E0%A4%AD%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE.pdf
मेडिकल अधिकृत आठौ तह र कन्सल्टेण्ट नवौ तहको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 12/03/2020 - 17:36 जानकारी
प्रेस बिज्ञप्ति 12/03/2020 - 08:06 प्रेस विज्ञप्ती /sites/mosd/files/2020-12/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B8%20%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF.pdf
वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन दिग्दर्शन २०७७/७८ 11/24/2020 - 13:24 निर्देशिका /sites/mosd/files/2020-11/%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%20%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8%20%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%A8%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AD-%E0%A5%AD%E0%A5%AE_Final%20%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF.pdf, /sites/mosd/files/2020-11/%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%20%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8%20%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%A8%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AD-%E0%A5%AD%E0%A5%AE_Final%20%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%95.pdf