News/Notices

Authored on सूचना प्रकार दस्तावेज
स्वास्थ्यकर्मी आठौ र नवौँको नतिजा प्रकाशन 04/07/2020 - 10:57 जानकारी /sites/mosd/files/2020-04/%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%BE%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%80%20%E0%A4%86%E0%A4%A0%E0%A5%8C%E0%A4%81%20%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A5%8C%E0%A4%81%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%B9%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81_1.pdf
COVID 19 सन्देश 03/20/2020 - 13:00 जानकारी /sites/mosd/files/2020-03/COVID%2019%20%E0%A4%B8%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6.pdf
सुरक्षित आप्रवासन कक्ष संचालन सम्बन्धी कार्य स्थगन गरिएको सूचना 03/20/2020 - 11:28 जानकारी
HA Result (COVID 19) 03/17/2020 - 15:35 जानकारी /sites/mosd/files/2020-03/HA%20Result%20%28COVID%2019%29.pdf
बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रमको फोकल पर्सन तोकिएको सम्बन्धमा 02/19/2020 - 13:16 जानकारी
कर्मचारीहरुका लागि कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता 02/03/2020 - 16:48 जानकारी
एफ.एम. रेडियो तथा स्थानीय टेलिभिजनमा सन्देशमूलक कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्य विवरण 01/24/2020 - 11:53 जानकारी /sites/mosd/files/2020-01/FM%20%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20TV%20%E0%A4%95%E0%A5%8B%20TOR.pdf
आप्रवासन सहायता कक्ष सम्बन्धी कार्य विवरण 01/24/2020 - 11:50 जानकारी /sites/mosd/files/2020-01/%E0%A4%86%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3.pdf
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कम भएका क्षेत्रमा सामुदायिक नर्सिङ परिचालन कार्यक्रमको योग्यताक्रम प्रकाशन 01/18/2020 - 19:58 जानकारी /sites/mosd/files/2020-01/%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE%20%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%9F.pdf, /sites/mosd/files/2020-01/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A5%80%20%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%9F.pdf, /sites/mosd/files/2020-01/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%AB%20%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B8%20%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%9F.pdf
बैैक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको स्थानीय निकायलाई पठाएको रकम विवरण 12/20/2019 - 12:42 परिपत्र