News/Notices

Authored on सूचना प्रकार दस्तावेज
बिज्ञापन सूचना 09/28/2020 - 14:26 जानकारी /sites/mosd/files/2020-09/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%20%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AD.pdf
दरखास्त फाराम 09/25/2020 - 10:20 जानकारी /sites/mosd/files/2020-09/%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%20%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE.docx, /sites/mosd/files/2020-09/%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%20%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE.pdf
सामाजिक विकास दर्पण २०७७ 09/18/2020 - 14:12 प्रकाशन /sites/mosd/files/2020-09/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8%20%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A3%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AD%20%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7%20%E0%A5%A8%20%E0%A4%85%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%95%20%E0%A5%A8.pdf
नयाँ कार्यक्रमका फायल सम्बन्धी सूचना 08/30/2020 - 15:42 जानकारी
आ.व. २०७६/७७ को बार्षिक प्रगति विवरण (कोभिड समेत) 08/21/2020 - 12:34 प्रतिवेदन /sites/mosd/files/2020-08/%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BF%20%20Final%20Copy%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC%E0%A5%A4%E0%A5%AD%E0%A5%AD.pdf
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७७/७८ 07/09/2020 - 12:38 बजेट /sites/mosd/files/2020-07/%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%9F%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AD-%E0%A5%AD%E0%A5%AE.pdf
कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी चिकित्सहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ब्यवस्था 07/02/2020 - 15:46 जानकारी /sites/mosd/files/2020-07/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%AE%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A4%A4%20%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80%20%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE.pdf
स्वास्थ्यकर्मीको करार सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको निर्णय 07/02/2020 - 15:45 जानकारी /sites/mosd/files/2020-07/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%9D%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%20%E0%A4%A5%E0%A4%AA%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%AE%E0%A4%BE%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%20%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%AF.pdf
गैरसरकारी संघस‌स्थाहरू प्रादेशिक प्रोफाइल ब्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण भर्ने सूचना 06/17/2020 - 12:45 जानकारी /sites/mosd/files/2020-06/%E0%A4%97%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B8%20%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3%20%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE.pdf
CoVID-19 Response Plan Karnali Province Education Cluster 2076-77 05/26/2020 - 14:28 योजना /sites/mosd/files/2020-05/CoVID-19%20Response%20Plan%20Karnali%20Province%20Education%20Cluster%202076-77.pdf