News/Notices

Authored on सूचना प्रकार दस्तावेज
हवाइ उद्धार सेवाको विस्तृत विवरण 06/24/2019 - 12:48 जानकारी /sites/mosd/files/2019-06/%E0%A4%B9%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%87%20%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%20%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%83%E0%A4%A4%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3.pdf
क्यान्सार पिडित विरामीहरुलाइ सहयोग रकम वितरणको विवरण 06/24/2019 - 12:41 जानकारी /sites/mosd/files/2019-06/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%B0%20%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%A4%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%87%20%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A5%8B%E0%A4%97%20%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%AE%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3.pdf
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को विशेष अनुदान तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ 05/17/2019 - 12:30 निर्देशिका
स्वयंसेवक रोष्टर सूची 04/25/2019 - 12:16 जानकारी /sites/mosd/files/2019-04/Roster%20of%20volunteer.pdf
श्रम तथा रोजगार प्रवद्धन नीति, २०७५ 04/25/2019 - 11:22 नीति /sites/mosd/files/2019-04/%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%20%20%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF%202075.pdf
स्वयंसेवक छनौट कार्यविधि २०७५ 03/15/2019 - 12:47 निर्देशिका /sites/mosd/files/2019-03/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AF%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%95%20%20%E0%A4%9B%E0%A4%A8%E0%A5%8C%E0%A4%9F%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
अस्पताल गठन आदेश २०७५ 01/27/2019 - 13:56 निर्देशिका /sites/mosd/files/2019-01/%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%97%E0%A4%A0%E0%A4%A8%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
स्वयंसेवक कार्यविधि २०७५ 01/16/2019 - 14:22 निर्देशिका /sites/mosd/files/2019-01/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AF%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%95%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF%20%20%202075_1.pdf
कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ 12/23/2018 - 11:22 निर्देशिका /sites/mosd/files/2018-12/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AF%E0%A4%A8%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB.pdf
कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थाको एक झलक 12/01/2018 - 11:59 जानकारी /sites/mosd/files/2018-12/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%20%E0%A4%9D%E0%A4%B2%E0%A4%95.pdf