News/Notices

Authored on सूचना प्रकार दस्तावेज
कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी चिकित्सहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ब्यवस्था 07/02/2020 - 15:46 जानकारी /sites/mosd/files/2020-07/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%AE%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A4%A4%20%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80%20%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE.pdf
स्वास्थ्यकर्मीको करार सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको निर्णय 07/02/2020 - 15:45 जानकारी /sites/mosd/files/2020-07/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%9D%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%20%E0%A4%A5%E0%A4%AA%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%AE%E0%A4%BE%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%20%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%AF.pdf
कोभिड १९ बजेट र खर्च विवरण 07/02/2020 - 12:15 प्रतिवेदन /sites/mosd/files/2020-07/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%A1%20%E0%A5%A7%E0%A5%AF%20%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%9F%20%E0%A4%B0%20%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9A%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3.pdf
लेख रचना उपलब्ध गराइ दिने सम्बन्धी सूचना 06/30/2020 - 11:03 जानकारी
Automated RNA/DNA Extraction System & RNA Extraction Kit खरिद सूचना 06/25/2020 - 08:22 बोलपत्र /sites/mosd/files/2020-06/Tender%20Notice%20for%20Automatic%20RNA%20System%20%26%20Kit-077-3-11.pdf, /sites/mosd/files/2020-06/Proposal%20Document%20of%20Automated%20RNA%20System%20%26%20Kit-077-3-11.pdf
अस्पतालको औजार उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद सूचना 06/22/2020 - 08:01 बोलपत्र /sites/mosd/files/2020-06/%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%94%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0%20%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A6%20%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE.pdf
अस्पताल फर्निचर तथा उपकरण, सामग्री खरिद सूचना 06/22/2020 - 07:41 बोलपत्र /sites/mosd/files/2020-06/Tender%20Notice%20for%20Hospital%20Funiture%20%26%20Equipment-PPE-077-3-8_1.pdf, /sites/mosd/files/2020-06/Proposal%20Document%20of%20Hospital%20Equipments-Furniture-PPE-077-3-8_0.pdf
गैरसरकारी संघस‌स्थाहरू प्रादेशिक प्रोफाइल ब्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण भर्ने सूचना 06/17/2020 - 12:45 जानकारी /sites/mosd/files/2020-06/%E0%A4%97%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B8%20%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3%20%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE.pdf
टेस्ट किट तथा VTM खरिद सूचना - प्रदेश अस्पताल सुर्खेत 06/16/2020 - 21:01 बोलपत्र /sites/mosd/files/2020-06/Tender%20Notice%20for%20PCR%20Test%20Kit%20%26%20VTM-COVID%2019-077-03-03.pdf, /sites/mosd/files/2020-06/Proposal%20Document%20of%20Test%20Kit%20%26%20VTM-077-3-3-COVID19.pdf
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाको औषधी उपकरण स्वास्थ्य सामग्री खरिद सूचना 06/16/2020 - 09:22 बोलपत्र /sites/mosd/files/2020-06/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF%20%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%94%E0%A4%B7%E0%A4%A7%E0%A5%80%20%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3%20%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A6%20%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE.pdf