News/Notices

Authored on सूचना प्रकार दस्तावेज
मोटर साइकल खरिद Technical Specification 09/19/2019 - 12:27 जानकारी
शिक्षा विकास निर्देशनालयको स्कुटर खरिद Technical Specification 09/19/2019 - 12:26 जानकारी
शिक्षा विकास निर्देशनालयको गाडी खरिद सम्बन्धी Technical Specification 09/19/2019 - 11:33 जानकारी
आर्थिक वर्ष २०७६/077 को खर्च गर्ने अख्तियारी र मार्गदर्शन 08/16/2019 - 11:57 जानकारी
सामाजिक विकास मन्त्रालयको आ.व. २०७५/076 को आर्थिक प्रगति 08/14/2019 - 10:38 जानकारी /sites/mosd/files/2019-08/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A5%80_0.pdf
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सम्पादित प्रमुख कार्य एवं उपलब्धीहरू 08/14/2019 - 10:36 जानकारी /sites/mosd/files/2019-08/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8%20%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%9F%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%A4%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%8F%E0%A4%B5%E0%A4%82%20%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%B2%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%82_0.pdf
हवाइ उद्धार सेवाको विस्तृत विवरण 06/24/2019 - 12:48 जानकारी /sites/mosd/files/2019-06/%E0%A4%B9%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%87%20%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%20%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%83%E0%A4%A4%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3.pdf
क्यान्सार पिडित विरामीहरुलाइ सहयोग रकम वितरणको विवरण 06/24/2019 - 12:41 जानकारी /sites/mosd/files/2019-06/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%B0%20%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%A4%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%87%20%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A5%8B%E0%A4%97%20%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%AE%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3.pdf
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को विशेष अनुदान तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ 05/17/2019 - 12:30 निर्देशिका
स्वयंसेवक रोष्टर सूची 04/25/2019 - 12:16 जानकारी /sites/mosd/files/2019-04/Roster%20of%20volunteer.pdf