News/Notices

Authored on सूचना प्रकार दस्तावेज
आशय पत्र स्वीकृत भएको सूचना 12/16/2020 - 15:25 जानकारी /sites/mosd/files/2020-12/%E0%A4%86%E0%A4%B6%E0%A4%AF%20%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%20%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4%20%E0%A4%AD%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE.pdf
मेडिकल अधिकृत र कन्सल्टेन्ट नतिजा प्रकाशन 12/15/2020 - 19:23 निर्णय
मेडिकल अधिकृत आठौँ तहको अन्तरवार्तामा नाम छुट भएको उम्मेदवारको अन्तरवार्तामा समावेश गरिएको सम्बन्धी सूचना 12/07/2020 - 11:38 जानकारी
मेडिकल अधिकृत आठौ तह र कन्सल्टेण्ट नवौ तहको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 12/03/2020 - 17:36 जानकारी
प्रेस बिज्ञप्ति 12/03/2020 - 08:06 प्रेस विज्ञप्ती /sites/mosd/files/2020-12/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B8%20%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF.pdf
वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन दिग्दर्शन २०७७/७८ 11/24/2020 - 13:24 निर्देशिका /sites/mosd/files/2020-11/%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%20%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8%20%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%A8%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AD-%E0%A5%AD%E0%A5%AE_Final%20%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF.pdf, /sites/mosd/files/2020-11/%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%20%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8%20%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%A8%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AD-%E0%A5%AD%E0%A5%AE_Final%20%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%95.pdf
साझेदारीमा एम्बुलेन्स खरिद प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना आव्हान 11/17/2020 - 09:30 योजना /sites/mosd/files/2020-12/Proposal%20for%20Ambulance%20Mobilization_2077.pdf, /sites/mosd/files/2020-12/Proposal%20for%20Ambulance%20Mobilization_2077.docx
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 11/11/2020 - 12:55 जानकारी /sites/mosd/files/2020-11/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B5%20%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE.pdf
प्रस्ताव रद्ध गरिएको सूचना 11/08/2020 - 11:56 जानकारी
प्रेस बिज्ञप्ति 10/21/2020 - 15:10 प्रेस विज्ञप्ती