News/Notices

Authored on सूचना प्रकार दस्तावेज
सामाजिक विकास दर्पण २०७६ (बर्ष २, अङ्क १) 11/14/2019 - 10:18 प्रकाशन /sites/mosd/files/2019-11/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8%20%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A3%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC%20%28%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7%20%E0%A5%A8%2C%20%E0%A4%85%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%95%20%E0%A5%A7%29.pdf
कर्णाली प्रदेशका जाति, भाषा र साँस्कृतिक अवस्था – एक अध्ययन 11/13/2019 - 11:57 प्रकाशन /sites/mosd/files/2019-11/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A4%BE%20%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BF%2C%20%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%BE%20%E0%A4%B0%20%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%81%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%85%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E2%80%93%20%E0%A4%8F%E0%A4%95%20%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AF%E0%A4%A8.pdf
उद्यमशीलता विकासका लागि कर्णाली सम्मेलन २०७६ प्रतिवेदन 11/13/2019 - 11:55 प्रतिवेदन /sites/mosd/files/2019-11/%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A4%A4%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%BE%20%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%BF%20%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%A8%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%A8.pdf
खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 11/11/2019 - 10:36 जानकारी
नर्सिङ बिज्ञापन 10/24/2019 - 13:52 जानकारी
नेपालमा बालश्रमको अवस्थाः एक बिश्लेषण (कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भ सहित) 10/14/2019 - 11:51 प्रकाशन /sites/mosd/files/2019-10/Final%20Book%20of%20Child%20labour%20Bhadra%202076.pdf
युएसएआइडी नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्रालय बिच प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार सम्बन्धी सम्झौता 10/14/2019 - 11:05 जानकारी /sites/mosd/files/2019-10/Big%20news%20for%20federalism.pdf
आर्थिक वर्ष २०७६/077 को खर्च गर्ने अख्तियारी र मार्गदर्शन 08/16/2019 - 11:57 जानकारी
सामाजिक विकास मन्त्रालयको आ.व. २०७५/076 को आर्थिक प्रगति 08/14/2019 - 10:38 जानकारी /sites/mosd/files/2019-08/%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A5%80_0.pdf
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सम्पादित प्रमुख कार्य एवं उपलब्धीहरू 08/14/2019 - 10:36 जानकारी /sites/mosd/files/2019-08/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8%20%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%9F%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%A4%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%8F%E0%A4%B5%E0%A4%82%20%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%B2%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%82_0.pdf