News/Notices

Authored on सूचना प्रकार दस्तावेज
कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी चिकित्सहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ब्यवस्था 07/02/2020 - 15:46 जानकारी /sites/mosd/files/2020-07/%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%AE%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A4%A4%20%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80%20%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE.pdf
स्वास्थ्यकर्मीको करार सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको निर्णय 07/02/2020 - 15:45 जानकारी /sites/mosd/files/2020-07/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%9D%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%20%E0%A4%A5%E0%A4%AA%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%AE%E0%A4%BE%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%20%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%AF.pdf
गैरसरकारी संघस‌स्थाहरू प्रादेशिक प्रोफाइल ब्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण भर्ने सूचना 06/17/2020 - 12:45 जानकारी /sites/mosd/files/2020-06/%E0%A4%97%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B8%20%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3%20%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE.pdf
CoVID-19 Response Plan Karnali Province Education Cluster 2076-77 05/26/2020 - 14:28 योजना /sites/mosd/files/2020-05/CoVID-19%20Response%20Plan%20Karnali%20Province%20Education%20Cluster%202076-77.pdf
संरक्षण क्षेत्रको पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना 05/15/2020 - 15:01 योजना /sites/mosd/files/2020-05/Final%20Protection%20cluster%20Preparedness%20and%20Response%20plan%2020%20Bishaka%202077.pdf
स्वास्थ्यकर्मी आठौ र नवौँको नतिजा प्रकाशन 04/07/2020 - 10:57 जानकारी /sites/mosd/files/2020-04/%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%BE%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%80%20%E0%A4%86%E0%A4%A0%E0%A5%8C%E0%A4%81%20%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A5%8C%E0%A4%81%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%B9%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%81_1.pdf
COVID 19 सन्देश 03/20/2020 - 13:00 जानकारी /sites/mosd/files/2020-03/COVID%2019%20%E0%A4%B8%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6.pdf
कर्मचारीहरुका लागि कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता 02/03/2020 - 16:48 जानकारी
एफ.एम. रेडियो तथा स्थानीय टेलिभिजनमा सन्देशमूलक कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्य विवरण 01/24/2020 - 11:53 जानकारी /sites/mosd/files/2020-01/FM%20%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20TV%20%E0%A4%95%E0%A5%8B%20TOR.pdf
आप्रवासन सहायता कक्ष सम्बन्धी कार्य विवरण 01/24/2020 - 11:50 जानकारी /sites/mosd/files/2020-01/%E0%A4%86%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3.pdf