स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतको शिलबन्दी दरभाउपत्र