राउटे समुदायमा न्यानो कपडा तथा स्वास्थ्य शिविर संचालनमा लिइएका तस्वीर