राउटे समुदायमा सामाग्रीहरु वितरण गर्दै गर्दाको तस्वीर