क्यान्सार पिडित विरामीहरुलाइ सहयोग रकम वितरणको विवरण