शिक्षा विकास निर्देशनालयको गाडी खरिद सम्बन्धी Technical Specification