बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रमको फोकल पर्सन तोकिएको सम्बन्धमा