कोभिड -१९ (कोरोना भाइरस) सर्वसाधारणका लागि जनचेतना मुलक सन्देश