सुरक्षित आप्रवासन कक्ष संचालन सम्बन्धी कार्य स्थगन गरिएको सूचना