अस्पतालको औजार उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद सूचना