आर्थिक वर्ष

१. साहसिक पर्यटकीय खेल सञ्चालन

२. उच्च शिक्षाको गुणस्तर सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान

३. उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश भित्रका उच्च शिक्षा प्रदायक प्राविधिक धार समेतमा संस्थाहरूको नक्साङ्कन