मेडिकल अधिकृत आठौँ तहको अन्तरवार्तामा नाम छुट भएको उम्मेदवारको अन्तरवार्तामा समावेश गरिएको सम्बन्धी सूचना