सहायक पाचौ तहका करार स्वास्थ्यकर्मीको नतिजा प्रकाशसन सम्बन्धी सूचना, नियुत्तिको लागि स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमा सम्पर्क गर्नहुन जानकारी गरिन्छ