१० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजनाको प्रदेश स्तरीय परार्शम कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै माननीय मन्त्रीज्यू