मिति २०७८।०४।०८ मा आ.व. 2077/078 मा सम्पादित कार्यक्रमहरुको समिक्षा बैठकमा माननीय मन्त्रीज्यू र सचिवज्यू