जानकारी

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
आर्थिक वर्ष २०७६/077 को खर्च गर्ने अख्तियारी र मार्गदर्शन ०७६/०७७ 08/16/2019 - 11:57
सामाजिक विकास मन्त्रालयको आ.व. २०७५/076 को आर्थिक प्रगति ०७५/०७६ आर्थिक प्रगती_0.pdf 08/14/2019 - 10:38
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सम्पादित प्रमुख कार्य एवं उपलब्धीहरू ०७५/०७६ सामाजिक विकास मंत्रालयबाट सम्पादित प्रमुख कार्य एवं उपलब्धीहरू_0.pdf 08/14/2019 - 10:36
हवाइ उद्धार सेवाको विस्तृत विवरण ०७५/०७६ हवार्इ उद्धार सेवाको विस्तृत विवरण.pdf 06/24/2019 - 12:48
क्यान्सार पिडित विरामीहरुलाइ सहयोग रकम वितरणको विवरण ०७५/०७६ क्यान्सर पिडित विरामीहरुलार्इ सहयाोग रकम वितरणको विवरण.pdf 06/24/2019 - 12:41
स्वयंसेवक रोष्टर सूची ०७५/०७६ Roster of volunteer.pdf 04/25/2019 - 12:16
कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थाको एक झलक ०७५/०७६ प्रदेश झलक.pdf 12/01/2018 - 11:59